E-cigarette & e-juice wholesale in EU

✈ Fast shipping from Sweden

Guide: Så får du tillstånd för nikotinprodukter (kemikalietillstånd)

Kemikalietillståndet är ett krav för att få sälja e-juice över 15 mg/ml. Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter – så här får du ditt nikotintillstånd!

Från och med 2022-07-01 behöver du som återförsäljare av e-juice & e-cigaretter som har dödskalle-symbolen (klassificeringen Acute Tox. 3, akut giftigt) inneha ett tillstånd från länsstyrelsen att få hantera och sälja “särskilt farliga kemiska produkter”. Detta gäller e-juice, förfyllda poddar och engångs e-cigaretter (disposables) som har mer än 1,66% nikotin. Du behöver detta tillstånd om du säljer till privatpersoner och/eller andra företag.

OBS! Normal handläggningstid hos Länsstyrelsen är cirka 8-12 veckor.

Uppdatering 2023-02-08: Guiden är uppdaterad efter Länsstyrelsens ändringar i ansökningsformuläret.

Uppdatering 2022-07-01: Vi har fått godkänt på vår ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen i Västra Götaland och fått bekräftat från dem att guiden nedanför stämmer överens med vad de förväntar sig få till sig.

Guidens innehåll

 1. Information från Kemikalieinspektionen
 2. Förberedelser
 3. Säkerhetsdatablad (MSDS)
 4. Ansökningsprocessen
 5. Komplettering
 6. Frågor och svar

Guiden är framtagen av Vapes International AB och är godkänd av Länsstyrelsen. Uppdateras löpande med information.


1. Information från Kemikalieinspektionen gällande nikotinprodukter som klassas som särskilt farliga kemiska produkter

Från och med den 1 juli måste företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar.

Kemiska produkter som är särskilt farliga omfattas av svenska regler om tillstånd. Det gäller till exempel e-vätskor med så hög halt nikotin att de ska märkas med symbolen dödskalle.

Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen i Sverige, såväl mindre tobakshandlare som större distributörer samt e-handlare. De företag som säljer e-vätskor med låg nikotinhalt och därmed utan dödskallemärkning, kan fortsätta sälja sådana e-cigarettvätskor utan tillstånd från länsstyrelsen.

Tidigare har vi bedömt att tillståndsreglerna inte kan tillämpas för e-vätskor, men vi gör nu bedömningen att kravet på tillstånd ska gälla vid försäljning från den 1 juli 2022. Samtidigt undantas kravet på tillstånd för privat hantering av dödskallemärkta e-vätskor.

Läs mer om reglerna här.

2022-05-06 Handlare måste ha tillstånd för att sälja dödskallemärkta e-cigarettvätskor

2. Förberedelser inför ansökan av kemikalietillstånd

För att söka kemikalietillstånd behöver du förbereda följande:

 • Du behöver ha säkerhetsdatablad för samtliga produkter med dödskallemärkning tillgängliga på svenska (MSDS), vilket vi har länkat till längre ner i artikeln. Länsstyrelsen godkänner inte säkerhetsdatablad på andra språk.
 • Anskaffa ett separat avfallskärl för särskilt farliga kemiska produkter. I detta kärl ska allt som är kontaminerat av nikotinvätskan (flaskor, engångs e-cigaretter, poddar, papper med mera) läggas. Allra smidigast är att kontakta ett avfallshanteringsföretag så som Stena Recycling. Då kan du hyra ett kärl av dem, som de plockar upp när det är fullt och förstör innehållet.
 • Fastställda rutiner kring hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Utbilda personalen kring dessa rutiner. Se exempel på rutiner här: https://docs.google.com/document/d/17iFwW6RcaUMX7Lcnkm4Bnaxr6DMjXNpIVQpOwXkp7p8/edit#
 • Kontrollera att produkterna inte har åtkomst av obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan kontaminera mark och vatten.
 • Vid försäljning till annat företag (B2B): Du behöver kunna dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Datum för försäljning, produktens namn och volym, vem köparen är samt dennes adress. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner då det inte finns krav på att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att få köpa e-vätskor & e-cigaretter.

3. Säkerhetsdatablad (MSDS) för nikotinprodukter

Här har vi samlat säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter vi distribuerar på den svenska marknaden. Vi har utformat kombinerade säkerhetsdatablad för att slå ihop samtliga varianter av ett varumärke till samma dokument. Detta på grund av att formuläret för ansökan maximalt tillåter att man laddar upp 20 st filer.

Observera att säkerhetsdatablad kan uppdateras över tid, så håll koll på om det släpps nya versioner. Vi datum- & versionsmärker våra säkerhetsdatablad. Du behöver inte komplettera ditt tillstånd med uppdaterade säkerhetsdatablad eller om du tar in nya produkter, då tillståndet är ett generellt tillstånd för att få sälja nikotinprodukter över 16,66% nikotinvolym (cirka 15 mg/ml).


4. Ansök om kemikalietillstånd

Klicka här för att påbörja din ansökan. Ansökan sker via länsstyrelsens hemsida.

Steg 1 av 10:  Vad ansöker du om?

Vad ansöker du om?

Ange att ansökan avser “Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor”.

Ange län där försäljning/överlåtelse/hantering sker

Välj den länsstyrelse som ditt företag har sitt säte i. Har du butiker i flera olika län behöver du skicka in separata ansökningar per län.

Välj kommun

Välj den kommun som din butik överlåter sina produkter till konsument/företag i.

Fyll i ytterligare kommuner om du säljer, överlåter eller hanterar produkterna i fler kommuner i länet.

Har du butiker i flera kommuner i samma län, ange då samtliga kommuner separerat med kommatecken.

Exempel: Lidköping,Göteborg

Steg 2 av 10: Välj vilken typ av tillstånd du ansöker om

Här bockar du i “Nytt tillstånd” och går vidare.

Steg 3 av 10:  Uppgifter om sökande

Ange uppgifter om ditt företag, så som namn, org. nr, utdelnings- & besöksadress. Ange vem som ska vara kontaktperson för frågor avseende kemikaliefrågor, hantering av kemiska produkter, överlåtelse eller miljösamordnare.

Steg 4 av 10: Försäljningsställen/överlåtelseplatser inom samma län

Ange adressuppgifter för samtliga överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning kan du hitta på Lantmäteriets “Min Karta”.

Steg 5 av 10:  Produktinformation

Då e-juice och engångs e-cigaretter (disposables) kommer i många olika smakvarianter, så ska produkterna anges som produkttyper istället för per varumärke.

För att räkna ut vikten (kg):

 • 10 ml e-vätskor har ett innehåll som väger cirka 12 gram, med lite marginal tillagt.
  Räkna så här: antal * 0,012
 • 2 ml engångs e-cigaretter har ett innehåll som väger cirka 3 gram, med lite marginal tillagt.
  Räkna så här: antal * 0,003

Exempel:

🟡 Produkt 1

 • Produktnamn: E-vätska till e-cigaretter
 • Produktens mängd (kg/år): Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt i kilo på vätskan du ska sälja per år. Se ovanstående förklaring om hur du beräknar detta.
 • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg): Behöver inte fyllas i

🟡 Produkt 2

 • Produktnamn: Engångs e-cigarett
 • Produktens mängd (kg/år): Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt i kilo på vätskan i engångs e-cigaretterna du ska sälja per år. Se ovanstående förklaring om hur du beräknar detta.
 • Största samtidiga lagermängd av produkten (kg): Behöver inte fyllas i

Steg 6 av 10:  Förvaring, hantering och rutiner

Här förklarar du hur du/ni förvarar produkterna, hur ni hanterar avfall samt hur ni förhindrar att obehöriga får åtkomst till produkterna.

Exempel:

 • Största sammanlagda lagermängden av alla särskilt farliga kemiska produkter (kg):
  10000 (Räkna ut hur många kg av produkterna som ni högst kommer att lagerhålla samtidigt, använd beräkningarna i tidigare steg.)
 • Hur förvaras produkten?
  Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. E-vätskorna är styckvis förpackade i plastflaskor, med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong. Engångs e-cigaretterna är styckvis förpackade i pappkartonger
 • Beskriv vilka skyddsåtgärder du vidtagit för att förhindra utsläpp till mark och vatten
  Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.
 • Hur ser ni till att obehöriga inte får åtkomst till produkten/produkterna?
  I centrallagret förvaras produkterna i en lokal med larmklass 3. I butik förvaras produkterna bakom disk samt i lageryta med kameraövervakning. Endast behörig personal har tillgång till produkterna innan försäljning.
 • Hur hanteras det avfall som eventuellt kan uppkomma?
  Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.
 • Beskriv vilka speciella rutiner ni har för särskilt farliga produkter
  Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning. Se bifogat dokument kring rutiner vid hantering av särskilt farliga produkter.

Steg 7 av 10: Allmänna hänsynsregler

Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Exempel:

Beskriv hur kunskapskravet uppfylls

Anställda har fått ta del av de rutiner (bifogat) som gäller vid hantering och förvaring av särskilt farliga kemiska produkter. Personal som säljer till slutkunder är utbildade i hantering av produkterna, samt utför ålderskontroller via vårt egenkontrollprogram som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.

Redovisa hur ni arbetar med produktval (ersätta farliga produkter mot mindre farliga)

I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt, som ett alternativ.

Läs mer om produktvalsprincipen.

Steg 8 av 10: Bifoga dokument

Säkerhetsdatablad: Bifoga samtliga säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter som du ska sälja. Det är viktigt att dessa är på svenska. Har du för många? Bifoga de du kan i detta steg och komplettera ärendet när du har fått ett diarienummer.

Förvaring och rutiner: Detta underlag behövs inte för denna typ av produkter enligt kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vill ni ändå bifoga detta, har vi tagit fram en mall här som kan anpassas efter er verksamhet: https://docs.google.com/document/d/17iFwW6RcaUMX7Lcnkm4Bnaxr6DMjXNpIVQpOwXkp7p8/

Produktvalsprincipen: Behöver inte bifogas
Försiktighetsprincipen: Behöver inte bifogas
Kunskapskrav: Behöver inte bifogas

Annat dokument: Här bifogade vi en lista över samtliga produkter vi ska sälja, tillsammans med ett års försäljningshistorik. Detta är absolut inget krav enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland, men kan vara till hjälp för oerfarna handläggare. Behöver inte bifogas.

Steg 9 av 10: Välj betalningmetod

Här kan du välja att betala via kort eller bankgiro. Välj något av dem för att få instruktioner. Allra snabbast är betalning via kort.

Steg 10 av 10: Bekräfta

Gå noggrant igenom all information du angett så att allt ser bra ut. När det ser bra ut är det dags att betala.


5. Komplettering

Har du redan gjort en ansökan om kemikalietillstånd, men vill komplettera ärendet med fler filer? Klicka här för att komplettera. Du behöver ditt diarienummer som du fick på mailen vid ansökan. I kompletteringsformuläret kan du max ladda upp 10 filer åt gången, så om du har fler filer kan du behöva komplettera flera gånger.

Uppdatering 2022-07-07: Kraven för komplettering av säkerhetsdatablad är inte längre aktuellt, då Länsstyrelsen inte behöver samtliga säkerhetsdatablad/MSDS’er. Det räcker alltså att bifoga ett par stycken olika säkerhetsdatablad i första ansökningsprocessen.


6. Frågor och svar

Vi har tagit in nya produkter efter vår anmälan, behöver vi anmäla dessa till länsstyrelsen?

Enligt kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland 2022-07-07 fick vi följande svar på denna frågan:
“Vi behöver inte veta om ni säljer nya produkter då tillstånden kommer att gälla alla nikotinprodukter.”

Vår ansökan har inte godkänts ännu, behöver vi vara oroliga för tillsyn?

Enligt kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland 2022-07-07 fick vi information om att Kemikalieinspektionen inte kommer att bedriva tillsyn över e-cigaretter under år 2022. År 2023 kommer Kemikalieinspektionen att bedriva inspektioner.

Behöver jag säkerhetsdatablad (MSDS) för alla kemiska produkter?

Ja, du behöver kunna tillhandahålla dina kunder aktuella säkerhetsdatablad för samtliga e-vätskor, engångs e-cigaretter och fyllda poddar.

Räcker det med ett kemikalietillstånd för att få sälja e-cigaretter & e-juice?

Nej, du behöver även ansöka om tillstånd för att sälja e-cigaretter & e-juice hos din kommun. Kontakta tillsynsenheten hos din kommun för mer information.

Är det olika typer av nikotin (CAS-nummer etc.) som man ansöker om, eller är det ett allmänt tillstånd?

I normala fall ger andra typer av kemikalietillstånd tillstånd att sälja produkter med specifika kemikalier. Som tur för vår bransch (e-cigaretter & e-juice) är det ett generellt tillstånd vi får, för att få sälja e-vätskor över 15 mg oavsett vilken nikotintyp det är.

Jag har fler frågor, hur får jag svar?

Kontakta oss på [email protected] om du är osäker. Om vi själva inte har svaret, så vidarebefordrar vi frågan till vår kontaktperson hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.